Dramas

Mito-Komon -The Shogun’s Uncle-

54min x 1,000+eps
No. 11111-5-000198


Mito-Komon is a TV Drama series that has been telecasted on Japanese TV during prime time since 1969, and is still very popular among all Japanese from children to adults.
The story takes place at the end of the 17th century, where the Tokugawa Shogunate flourished the Edo period in Japan.
The Peaceful land led by the 5th Shogun was beginning to see crimes and Villainy. This, is where Mitsukuni Mito, the retired grandson of the 1st Shogun comes into the picture. He sets out on a journey to punish the evil with his two servant samurais called Suke-san and Kaku-san without revealing his identity to the people. As they continue their journey, they face many happenings.

Every time Mitsukuni punishes the evil, either Suke-san or Kaku-san calls out, Be still, be still! Look at this family crest. The man who's standing here is Shogun's uncle, the great lord Mitsukuni Mito! Bow your heads, down your knees!

People calls him “Mito-Komon”,showing their respect to him who has the crest of shogun.
The journey of moral reform with “Mito-Komon still” continues.

©CAL